CALL US
+48 501 632 092
E-MAIL
kontakt@rysunek-nauka.pl
LOCATION
ul.Wszystkich Świętych 3/8, 61-846 Poznań

Regulamin

Postanowienia ogólne:
1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego rysunek-nauka.pl jest: Ventsislav Piryankov Galeria Ventzi z siedzibą w  61-866 Poznań ul. Garbary 3/8, NIP: 7781345498.

Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe w serwisie.
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
Zasady Uczestnictwa w Szkoleniach
5. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Administratorem oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach . Administrator zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych z prowadzonymi przez nią szkoleniami , z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów.
6. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń , oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
7. Administrator będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń .
8. Poprzez udział w szkoleniach Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą rysunek, malarstwo oraz rysunek techniczny. Administrator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką szkolenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
9. Osoby biorące udział w szkoleniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń lub materiałów z nich pochodzących.
10. Administrator, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
11. Promocje organizowane przez Administratora, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe nie mogą być łączone.
12. Uczestnicy szkoleń oświadczają, iż rozumieją, że mają one charakter wyłącznie edukacyjny.
13. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 13, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach organizowanych przez Administratora wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.
Zawarcie i rozwiązanie umowy, zwroty
14. Umowa o świadczenie usług szkoleniowych prowadzonych przez Administratora może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal rysunek-nauka.pl oraz możliwe jest również zapisanie się na szkolenie bezpośrednio w siedzibie Administratora. Umowa zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym zapłaty ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.
15. Płatność za szkolenie może być dokonana w formie:
a) gotówkowej bezpośrednio w siedzibie 
b) przelewu z konta bankowego,
c) szybkiego przelewu internetowego.
16. Jeżeli szkolenie nie odbędzie się z winy Administratora, rozliczenie wpłaconej na rzecz Administratora należności nastąpi w trybie określonym w pkt 19 niniejszego regulaminu.
17. Administrator i jego upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.
18. Zadatek wg art. 394 kodeksu cywilnego jest bezzwrotny.
19. Administrator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niej niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez Administratora lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków . 
20. Zwrot należności uiszczonych na rzecz Administratora następuje po otrzymaniu podpisanej przez osobę, na której rzecz zwrot ma nastąpić, korekty faktury VAT, o ile sprzedaż była dokumentowana fakturą.
Tryb postępowania reklamacyjnego
21. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
22. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: kontakt@rysunek-nauka.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
23. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta: imię i nazwisko, dane szkolenia, którego dotyczy umowa, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi.
24. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Użytkownika zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.
25. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się ze sposobem załatwienia jego reklamacji, przysługuje mu prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego.

Odstąpienie od umowy:
-Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny
-Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
– Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
– Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone wyżej.
-W przypadku szkoleń zakupionych na mniej niż 14 dni przed jego rozpoczęciem konsument zrzeka się 14 dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w celu wcześniejszego rozpoczęcia świadczenia usługi.

Postanowienia końcowe:
26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy
prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
27. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby Administratora.
28. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
29. Użytkownika serwisu obowiązuje regulamin w brzmieniu określonym na stronie rysunek-nauka.pl.